Полезна информация - Документи

- План-програма БДП

- План за взаимодействие с родители

- Програма приобщаващо образование

- План за противодействие на училищния тормоз 2020/2021

- Правилник за пропускателен режим 2020/2021

- Правилник за безопасни условия на труд 2020/2021

- Програма уязвими групи 2020/2021

- Мерки за повишаване качеството 2020/2021

- Годишен план 2020/2021г.

- Училищен учебен план IV клас 2020/2021г.

- Училищен учебен план III клас 2020/2021г.

- Правилник за дейността на училището 2020/2021

- Програма за превенция за ранно напускане 2020/2021

- Правила за квалификационна дейност 2020/2021

- Правила за работа в условията на COVID 19 -2020/2021

- Правила за вътрешния трудов ред 2020/2021

- Организация на учебния процес 2020/2021

- План за квалификационна дейност 2020/2021

- Годишна училищна програма ЦДО 2020/2021

- Училищен учебен план-II клас 2020/2021

- Училищен учебен план 2020/2021 I клас

- Етичен кодекс 2020/2021

- График за допълнителни консултации

- График за консултиране на родители

- Карта услуги

- Информация за социалните услуги

- Практически насоки при инцидент

- Декларация субект лични данни

- Декларация лични данни

- Информация за обработка на лични данни

- Заявление за достъп до данни

- Вътрешни правила за достъп до информация

- Механизъм за противодействие на училищния тормоз

- Практически насоки за действия при инцидент или насилие

- Стратегия

Съобщения

Данни за контакт

НУ "Христо Ботев"

адрес:с. Снежина, общ. Провадия
тел. +359 878158117
Директор: Гьонюл Юзеир
Всички права запазени! ©НУ Христо Ботев